ALGEMENE VOORWAARDEN

De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor internetverkoop te lezen alvorens een internetbestelling te plaatsen. Bij iedere bestelling wordt de klant gevraagd uitdrukkelijk te bevestigen dat hij deze voorwaarden aanvaardt. De algemene voorwaarden zijn van kracht voor de online aankoop van artikels in de Well2DAY shop, niet voor artikels in de Mediotheek shop.

 

Artikel 1 - Toepassingsgebied

1.1 Deze voorwaarden zijn behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking door Solida-Well2DAY cvba van toepassing op alle verkoopovereenkomsten die tussen Solida-Well2DAY cvba, met vennootschapszetel in 2020 Antwerpen, Sint-Bernardsesteenweg 200, met ondernemingsnummer 546896985, RPR Antwerpen en de klant tot stand komen via haar website devoorzorgshop.uwdemosite.be, en op alle aan-biedingen die Solida-Well2DAY cvba doet door middel van haar website.

1.2 Tenzij wanneer dit schriftelijk door Solida-Well2DAY cvba werd bevestigd, primeren deze algemene voorwaarden op gebeurlijk aanwezige aankoopvoorwaarden van de klant, zelfs wanneer deze niet expliciet werden afgewezen door Solida-Well2DAY cvba.

1.3 Voor de verhuur van materialen zijn aanvullend volgende bijzondere voorwaarden van toepassing.

Artikel 2 - Ontstaan verkoopovereenkomsten

 2.1 De aanbiedingen en prijzen weergegeven op de website van devoorzorgshop.uwdemosite.be worden uitgedrukt in euro en zijn btw, recupel en bebat inclusief. Zij zijn slechts informatief en verbinden Solida-Well2DAY cvba niet. Bijkomende verplichte leverings-, reservatie- of andere administratieve kosten worden apart vermeld. 

2.2 Bestellingen verbinden Solida-Well2DAY cvba slechts en een verkoopovereenkomst komt pas tot stand, wanneer de klant door Solida-Well2DAY cvba per e-mail een bevestiging van zijn bestelling ontving.

2.3 Elke verkoopovereenkomst wordt geacht te zijn gesloten, na aanvaarding, op de plaats van de maatschappelijke zetel van Solida-Well2DAY cvba. Elke afwijking hierop dient schriftelijk en uitdrukkelijk door Solida-Well2DAY cvba te worden aanvaard.

2.4 Solida-Well2DAY cvba heeft het recht de verkoopovereenkomst kosteloos te ontbinden binnen een termijn van 3 (drie) werkdagen nadat de verkoopovereenkomst werd gesloten conform artikel 2.3 als de voorraad ontoereikend blijkt om aan de bestelling te beantwoorden.

Artikel 3 - Handelingsbekwaamheid en status

3.1 Door het plaatsen van een bestelling garandeert de klant dat hij meerderjarig en volledig handelingsbekwaam is om de verkoopovereenkomst bedoeld in artikel 1.1 aan te gaan.

3.2 Aankopen via de website bedoeld in artikel 1.1 staan uitsluitend open voor consumenten. De Klant verklaart een natuurlijk persoon te zijn en bij het aangaan van de in artikel 1 bedoelde verkoopovereenkomst te handelen in de hoedanigheid van consument, niet- handelaar.

Artikel 4 - Rechtsmisbruik, kwade trouw

4.1 In geval van gemotiveerd vermoeden van Solida-Well2DAY cvba van rechtsmisbruik of kwade trouw in hoofde van de klant, is Solida-Well2DAY cvba gerechtigd de overeenkomst te ontbinden lastens de klant, onverminderd het recht in hoofde van Solida-Well2DAY cvba om schadevergoeding te vorderen voor de ten gevolge van het rechtsmisbruik of de kwade trouw geleden schade.

4.2 Solida-Well2DAY cvba is ook gerechtigd om in geval van gemotiveerd vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw in hoofde van de klant de account van de klant af te sluiten in welk geval de klant niet langer bestellingen kan plaatsen via de website.

Artikel 5 - Levering, transportkosten en overdracht van risico

5.1 Elke bestelling wordt zo spoedig mogelijk bevestigd per e-mail. Mocht het bestelde artikel niet voorradig zijn, meldt de verkoper dit ook per e-mail.

5.2 De bestelde goederen worden door Solida-Well2DAY cvba geleverd op het door de klant aangegeven leveringsadres. De chauffeur/bezorger kan bij de levering een identiteitsbewijs vragen. In geval een wederaanbieding nodig is door afwezigheid van de klant, behouden wij ons het recht voor om de hierdoor gemaakte kosten aan te rekenen.

5.3 De kosten van het vervoer en de verpakking van de goederen worden door de klant gedragen. Voor bestellingen van meer dan 50 euro worden geen levering- of verzendingskosten aangerekend. De kosten voor de thuislevering worden duidelijk aangegeven tijdens het bestelproces

Artikelen die thuis worden geleverd, worden op het opgegeven adres tot aan de voordeur (gelijkvloers) afgeleverd. De klant staat zelf in voor eventuele verdere (ver)plaatsing, aansluiting en montage.

5.4 Het risico wordt echter overgedragen op de klant zodra de bestelde goederen werden geïndividualiseerd en uiterlijk op het moment dat deze worden overhandigd aan de vervoerder.

5.5 Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen, welke voor de klant uit de verkoopovereenkomst voortvloeien, blijven de geleverde/bestelde goederen de uitsluitende eigendom van de leverancier en kunnen deze in geval van niet-betaling door de leverancier teruggevorderd worden, zelfs indien de goederen zich bevinden bij een derde. De klant verbindt zich ertoe om de goederen niet te vervreemden, in pand te geven of ze als zekerheid in de ruimste zin te gebruiken alvorens volledige betaling.

Indien de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij derden in beslag genomen worden, moet de klant de leverancier hiervan onverwijld in kennis stellen. De leverancier mag zich de zaken toe-eigenen in geval van niet-betaling.

Ondanks het eigendomsvoorbehoud gaat het risico met betrekking tot de geleverde goederen meteen bij levering over op de klant.

5.6 De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en verbinden Solida-Well2DAY cvba slechts in die mate dat zij ernaar streeft deze termijnen zo dicht mogelijk te benaderen. De leveringstermijnen vormen in geen geval een essentieel onderdeel van de gesloten overeenkomsten. Het verstrijken van de vooropgestelde leveringstermijn doet, wanneer dit niet te wijten is aan kwade trouw of grove fout in van Solida-Well2DAY cvba, in geen geval enig recht op weigering of annulering van de bestelling noch op schadevergoeding ontstaan.

5.7 In geen geval is Solida-Well2DAY cvba gehouden tot levering over te gaan zolang zij de in artikel 7 bedoelde betaling niet ontving.

5.8 In afwijking op artikel 5.2 levert Solida-Well2DAY cvba geen goederen buiten België. Bestellingen kunnen afgehaald worden in België.

5.9 De overeenkomst kan voorlopig enkel in het Nederlands worden gesloten. Ook de verdere gegevensuitwisseling zal in het Nederlands gebeuren. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de Nederlandse taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

Artikel 6 - Terugname

Wij bieden je de mogelijkheid om je oud elektrisch of elektronisch apparaat in te leveren, bij aankoop van hetzelfde type. Als je hiervan gebruik wenst te maken, moet u ten laatste 4 dagen vóór de levering contact op te nemen met de klantendienst van Well2DAY.

Artikel 7 –Betaling

Betaling moet gebeuren aan de hand van één van de betalingsfaciliteiten aangeboden op de website. De klant verklaart enkel gebruik te maken van betaalkaarten of kredietkaarten die hij/zij gerechtigd is te gebruiken en verklaart dat voldoende fondsen aanwezig zijn om de betaling te laten plaatsvinden.

Artikel 8 – Herroepingsrecht – terugsturen bestelling

8.1 De consument heeft het recht aan Solida-Well2DAY cvba mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed (uitzondering op deze regel zie artikel 8.2 en 8.5). Om het herroepings-recht uit te oefenen moet u ons, Solida-Well2DAY cvba, Sint-Bernardsesteenweg 200, 2020 Antwerpen, fax: 03 285 46 04, e-mail: Well2DAY@devoorzorgshop.be, via een on-dubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld: schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het  bijgevoegde formulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht (zie formulier onderaan).

8.2 De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien van:

-     geïnstalleerde, gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen;

-    artikelen waarvan de verpakking zodanig geopend werd, dat ze niet meer als nieuw kunnen worden verkocht;

-    artikelen die een duidelijk hygiënisch karakter hebben of gevaar kunnen inhouden voor de volksgezondheid na gebruik. Sommige verbruiksartikelen kunnen omwille  van hygiënische reden niet teruggenomen worden eenmaal de verpakking werd geopend. Voorbeelden van dergelijke artikelen zijn kousen, incontinentiemateriaal,   voedingsmiddelen, voedingssupplementen, enz.… Deze lijst is niet-exhaustief.

-    producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden  teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen

-    van audio- en video opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling verbrak

-    van publicaties, tijdschriften en magazines.

8.3 De consument die gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht moet de goederen op zijn eigen kosten in de originele verpakking binnen de 7 kalenderdagen na het uitoefenen van het herroepingsrecht terugzenden naar volgend adres: Solida-Well2DAY cvba, Sint-Bernardsesteenweg 200, 2020 Antwerpen.

8.4 De verkoper verbindt zich ertoe de conform artikel 7 betaalde koopprijs terug te betalen. Bij betaling met Bancontact/Mister Cash binnen een termijn van 7 dagen na ontvangst van de retourzending via overschrijving op rekening van de klant.

Bij betaling met een kredietkaart en als uw rekening reeds werd gedebiteerd, verbindt de verkoper er zich toe het gedebiteerde bedrag binnen de 14 dagen na ontvangst van de goederen terug te storten.

8.5 toelichting m.b.t. de uitzondering: Dit recht van de consument tot herroeping (teruggave) zoals voorzien in het Wetboek Economisch recht Boek VI art. 45 is enkel voorzien in geval van verkoop. De goederen die die het voorwerp uitmaken van een huurovereenkomst zijn derhalve geen voorwerp van dit herroepingsrecht

Artikel 9 - Garantie

9.1 Wettelijke garantie: voor consumenten geldt de wettelijke garantie van 2 jaar. Deze garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat al bestond bij de levering van de goederen. Gedurende de 2 jaar verbinden wij ons ertoe het defecte artikel of onderdeel  kosteloos te vervangen of herstellen. Wij behouden ons het recht voor om het artikel om te ruilen als de kosten voor herstelling buiten verhouding zijn of als een herstelling on-mogelijk is. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het moment van de levering, behoudens tegenbewijs van de klant.

9.2 Commerciële garantie: op sommige artikelen is een commerciële garantie van toepassing. Elke commerciële garantie laat de wettelijke garantie onveranderd. Deze commerciële garantie begint op hetzelfde moment te lopen als de wettelijke garantie, tenzij anders vermeld. De details hierover zijn terug te vinden op de website van de verkoper en op het garantieticket dat samen met het kasticket wordt afgedrukt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze klantendienst. 

9.3 Garantievoorwaarden: om een beroep te doen op een garantie, moet u het aankoopbewijs, het kasticket of de factuur kunnen voorleggen. De garantie is niet overdraagbaar. Elk gebrek moet binnen de 2 maanden na vaststelling, binnen de garantieperiode, ervan worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

9.4 Uitsluitingen: de garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het toestel, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commer-cieel of incorrect gebruik.  De garantie is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur – zoals bijvoorbeeld: batterijen, slijtageartikelen of artikelen met een kortere vervaldatum – of in geval van tussenkomst door ene niet door ons aangewezen derde.

Artikel 10 - Klachten

10.1 Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken moeten door de koper binnen 48 uur na het in ontvangst nemen aan Solida-Well2DAY cvba worden bezorgd per aangetekend schrijven, per fax op 03 285 46 04 of per e-mail aan Well2DAY@devoorzorgshop.be.

10.2 Klachten met betrekking tot verborgen gebreken moeten door de koper onverwijld, en uiterlijk binnen een termijn van 8 dagen na de ontdekking, aan Solida-Well2DAY cvba worden bezorgd per aangetekend schrijven, per fax op 03 285 46 04 of per e-mail aan Well2DAY@devoorzorgshop.be

10.3 Klachten die buiten de onder artikel 10.1 en 10.2 vermelde termijnen worden geformuleerd, brengen in geen geval enige aansprakelijkheid teweeg in hoofde van Solida-Well2DAY cvba.

10.4 Klachten in verband met de bestelling en de levering moeten door de koper via het contactformulier gemeld worden of via Well2DAY@devoorzorgshop.be.

10.5 Klachten in verband met de gehuurde goederen moeten door de klant binnen de 48 uur na vaststelling worden gemeld, aan Well2DAY@devoorzorgshop.be.

Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden via deze link: http://ec.europa.eu/odr/ , doch wij behouden ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen.

 

Artikel 11 - Bescherming persoonsgegevens

11.1 De door de klant in het kader van zijn aankoop meegedeelde persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

11.2 Solida-Well2DAY cvba verbindt zich er toe de verkregen persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken met het oog op het uitvoeren van haar verbintenissen ten aanzien van de klant in het kader van de in artikel 1 bedoelde verkoopovereenkomst en om de klant op de hoogte te houden van eigen acties en promoties van Solida-Well2DAY cvba, en behandelt deze gegevens steeds met inachtneming van de door dergelijke gegevens vereiste vertrouwelijkheid.

11.3 De klant heeft steeds het recht om zijn gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of zijn gegevens te verwijderen uit ons bestand. De klant kan daarvoor met ons contact opnemen via e-mail: Well2DAY@devoorzorgshop.be

11.4 De persoonsgegevens van de klant worden door Solida-Well2DAY cvba bewaard tot 3 jaar na de laatste aankoop door de klant. Na deze datum worden deze persoonsgegevens vernietigd. Als de klant na voornoemde periode van 3 jaar opnieuw een bestelling via de website wil plaatsen, wordt desgevallend een nieuwe account aangemaakt.

Artikel 12 - Cookies

12.1 De klant erkent ervan in kennis gesteld te zijn dat de website gebruikmaakt van cookies die door de klant moeten worden aanvaard als de klant gebruik wenst te maken van de website. Deze cookies worden op de gegevensdrager van de klant opgeslagen om het gebruik van de website door de klant en gegevensuitwisseling via de website mogelijk te maken. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden, impliceert de aanvaarding van deze cookies.

12.2 Solida-Well2DAY cvba informeert de klant dat hij te allen tijde het accepteren van cookies kan stopzetten door de instellingen in zijn browser in die zin aan te passen met dien verstande dat dit het gebruik van de website kan hinderen of zelfs onmogelijk kan maken.

Artikel 13 - Intellectuele eigendom

13.1 De klant verklaart ervan in kennis gesteld te zijn dat de inhoud van de website devoorzorgshop.uwdemosite.be wordt beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten. Behoudens schriftelijke uitdrukkelijke toestemming van Solida-Well2DAY cvba is elke gehele of gedeeltelijke reproductie van inhoud van de website verboden.

13.2 In afwijking op artikel 13.1 is de klant gerechtigd om van de pagina’s die relevant zijn met betrekking tot de door hem/haar verrichte aankoop een kopie voor persoonlijk gebruik te printen.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

14.1 Solida-Well2DAY cvba draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan de software van de klant of het verlies van data door de klant die in verband kan worden gebracht met het gebruik van de online webshop, noch voor enig feit dat het gevolg is van dergelijk verlies zoals, niet-limitatief, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de onkosten, verstoring van planning of door derden geëiste betalingen.

14.2 Solida-Well2DAY cvba draagt geen enkele aansprakelijkheid voor de accuraatheid van de op de online webshop beschikbare informatie.

14.3 Solida-Well2DAY cvba streeft naar een zo optimaal mogelijke beschikbaarheid van de webshop, zonder echter de beschikbaarheid ervan op welke manier ook te garanderen. In geen geval kan Solida-Well2DAY cvba aansprakelijk worden gesteld voor de onbeschik-baarheid van de webshop.

14.4 In ieder geval is de aansprakelijkheid van Solida-Well2DAY cvba uit hoofde van de koopovereenkomst en het gebruik van de webshop beperkt tot het bedrag van de verrichte aankoop.

Artikel 15 - Algemene  bepalingen

Deelbaarheid: als onverschillig welke bepaling van de voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, tast dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aan.

Verzaking: het feit dat wij nalaten de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als stilzwijgende afstand van de rechten waarover we krachtens onderhavige voorwaarden beschikken en verhindert ons niet om later de strikte naleving van die bepalingen te eisen.

Wijziging voorwaarden: wij behouden ons te allen tijde het recht voor om deze voorwaarden zonder voorafgaand kennisgeving te wijzigen. Op lopende overeenkomsten blijven steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop. Elke reservatie en/of bestelling na een wijziging houdt de aanvaarding in van de nieuwe op dat moment geldende voorwaarden.

De voorwaarden kunnen worden aangevuld, door andere voorwaarden als hier expliciet naar wordt verwezen.

Voorrang documenten: in geval van tegenstrijdigheden tussen de huidige voorwaarden en de bijzondere voorwaarden primeren de bepalingen van de bijzondere voorwaarden.

Artikel 16 - Bewijsvoering

De partijen komen wederzijds overeen dat zij het bewijs van de totstandkoming van hun verbintenissen en de modaliteiten ervan, en de uitvoering en beëindiging ervan kunnen leveren aan de hand van elektronische gegevens, zoals onder meer de login gegevens van de website en elektronische berichten.

Artikel 17 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

17.1 De koopovereenkomst tussen de klant en Solida-Well2DAY cvba wordt beheerst door het Belgisch recht.

17.2 In geval van een geschil zijn de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

 

BIJLAGE 1 

 Formulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan      ,      ,      :

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mee dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op / Ontvangen op (*):

Naam:

Adres:

Datum:

Handtekening

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

 
Deze site maakt gebruik van cookies voor het optimaliseren van uw gebruikersgemak. Gelieve het gebruik van cookies te accepteren. Klik hier voor meer info
x